Zarządzanie nieruchomościami- ustawa.

Wszelkie zasady związanie z zarządzanie jakąkolwiek nieruchomością ściśle i precyzyjnie reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, która oficjalnie obowiązuje od 1 stycznia 1998 roku. Oczywiście na przestrzeni lat niejednokrotnie wprowadzano w niej drobne korekty – ostatnia miała miejsce 23 grudnia 2016 roku. Wczytując się w aktualny tekst ustawy zauważyć można w jaki sposób reguluje ona takie kwestie jak gospodarowanie nieruchomościami nie będącymi własnością jednostki fizycznej, a Skarbu Państwa czy też jednostek terytorialnych. Określa również zasady związane z podziałem nieruchomości, prawem do pierwokupu nieruchomości, wywłaszczeniem lub zwrotem wywłaszczonych wcześniej nieruchomości, udziału w kosztach budowy wszelakich urządzeń należących do infrastruktury technicznej, fachowej wyceny nieruchomości, działalności zawodowej ukierunkowanej na szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomościami.

Od wszystkich przepisów tej ustawy istnieje jednak jeden jedyny wyjątek. Nie obowiązują one dla tego typu nieruchomości, które przeznaczone są do wykonywania zadań przez placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej. Cała ustawa podzielona jest na osiem mniejszych działów. Dział I obejmuje przepisy ogólne, dział II gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własności Skarbu Państwa lub własność samorządu jednostki terytorialnej, dział III mówi o wykonywaniu, ograniczaniu lub wręcz pozbawianiu praw do nieruchomości. W dziale IV natomiast znaleźć można zasady dotyczące wyceny danej nieruchomości. dział V opisuje zasady związane z prowadzeniem działalności zarządcy nieruchomości, dział VI obejmuje przepisy karne obowiązujące w sytuacji, gdy któraś ze stron poważnie naruszy wcześniejsze postanowienia zawarte w pisemnej umowie. Dział VII to wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach, przepisy przejściowe i przepisy końcowe. Według zapisów zawartych w tej ustawie ministrem któremu podlega zarządzanie nieruchomościami jest minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

W tym przypadku organ doradczy ministra stanowi Państwowa Rada Nieruchomości. Wszyscy członkowie rady, również jej przewodniczący – prezes, powoływani lub odwoływani są na drodze zarządzenia. Przykłady zastosowania tych zasad znaleźć można na zarzadcakrakow.pl.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *