Co nam wiadomo o rachunkowości?

Rachunkowość jest to system informacyjny, który ujmuje za pomocą różnych mierników (przede wszystkim pieniężnych) wszelkie podmioty gospodarcze oraz domeny związane z ich funkcjonowaniem np.: produkcja, usługi itp. System ten jest systemem sformalizowanym i ogólnie przyjętym za pomocą Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591), Międzynarodowych i Krajowych Standardów Rachunkowości oraz innych rozporządzeń. Należy też zaznaczyć, iż system ten mierzy, klasyfikuje, identyfikuje i rejestruje transakcje podmiotów gospodarczych. Dzięki niemu możemy ocenić jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, czy też firma. To właśnie w takim aspekcie możemy również skorzystać z: biuro rachunkowe Szczecin.

System ten ponadto przetwarza informacje o wszelkich transakcjach poczynionych przez podmiot gospodarczy oraz dostarcza tych informacji osobom zainteresowanym. Najważniejszym celem rachunkowości jest rzetelne i prawdziwe przedstawienie stanu majątkowego i finansowego podmiotów gospodarczych. Przedmiot rachunkowości stanowi każde zdarzenie gospodarcze, które wyrażają mierniki finansowe. Należy jednak zaznaczyć, iż mierniki te wpływają jednocześnie na dany podmiot, jego zasoby oraz wynik z działalności. Rachunkowość obejmuje: – przyjęte przez nią zasady wraz z ich opisem,- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,- sprawdzanie aktywów i pasywów podmiotu gospodarczego,- wycenę tych aktywów i pasywów,- ustalenie wyniku finansowego firmy, – sporządzanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów wynikających z obowiązujących w danych jednostkach przepisów oraz ogłaszanie tych sprawozdań, – gromadzenie, przechowywanie i badanie dokumentacji rachunkowej.

Do najbardziej znanych odmian rachunkowości zaliczyć można: – rachunkowość budżetową, – rachunkowość zarządczą, – rachunkowość podatkową, – rachunkowość finansową oraz rachunkowość bankową. Rachunkowość pełni funkcje: Informacyjną – dostarcza informacji, które są niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, kontrolną – to wszelkie działania kontrolne podejmowane za pomocą dokumentacji wszystkich operacji gospodarczych, sporządzanie bilansów, sprawozdań, inwentaryzacji, raportów oraz sprawozdawczą – funkcja ta odpowiada za tworzenie sprawozdań i przekazywanie ich podmiotom, które s uprawnione na mocy odrębnych przepisów do ich kontrolowania i oceniania.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *